Přeskočit na obsah

Statut ČRS - SÚS ke stažení zde

STATUT

 • společného rybolovu na rybářských revírech a vodních plochách provozovaných v ČRS, z. s., Středočeském územním svazu, který vychází ze Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění.
  Všeobecná ustanovení
  1) Shora uvedený Statut se týká organizačních jednotek v ČRS, z. s., Středočeském územním svazu (dále jen „SÚS“) včetně místních organizací SÚS (Poděbrady, Obříství, Nová Ves I) (dále jen „MO“), které vkládají rybářské revíry nebo vodní plochy (dále jen „VP“) v režimu rybníkářství do společného rybolovu. Garantem společného rybolovu, který zahrnuje společný rybolov a hospodaření na těchto rybářských revírech a VP je územní konference SÚS; v období mezi konferencemi koordinuje a usměrňuje společný rybolov výbor SÚS (dále jen „VÚS“). Statut upravuje i povinnosti a práva samostatně hospodařících MO, pokud se jich nebo jejich členů společný rybolov dotýká.
  2) MO sdružené v SÚS (§ 11 odst. 1 Stanov ČRS) hospodaří a vykonávají rybářské právo a rybolov podle rozhodnutí členské schůze MO (§ 8 odst. 2 písm. e/ Stanov ČRS) buď samostatně nebo ve společném rybolovu.
  3) Do společného rybolovu mohou vstoupit organizační jednotky SÚS, které jsou uživateli rybářských revírů nebo provozovateli VP s lovem ryb na udici. Uživatel rybářského revíru nebo provozovatel VP podá písemný návrh VÚS na začlenění rybářského revíru nebo VP do společného rybolovu nejpozději do 31. května. O tomto návrhu VÚS rozhodne; v kladném případě s účinností zpravidla od 1. ledna následujícího roku. Uživatel rybářského revíru nebo provozovatel VP může rozhodnout o jeho vynětí ze společného rybolovu. Toto rozhodnutí oznámí písemně VÚS do 31. května s účinností od 1. ledna roku následujícího. V případě, že se revír nebo VP vložená do společného rybolovu stane v průběhu roku nezpůsobilou k výkonu rybolovu, například z technických důvodů, ekologické havárie, či nedostatku vody, může o vynětí revíru nebo VP rozhodnout VÚS. Vynětí oznámí uživateli rybářského revíru nebo provozovateli VP písemnou formou s odůvodněním a návrhem dalšího postupu i s ohledem na další zarybňování revíru nebo VP. Vynětí zveřejní sekretariát SÚS i na webových stránkách SÚS.
  4) MO, které vložily rybářské revíry nebo VP do společného rybolovu nesmí bez předchozího souhlasu VÚS na vloženém rybářském revíru nebo VP omezovat výkon rybolovu, ani podávat orgánu státní správy rybářství návrhy na změnu zarybňovacího plánu, s výjimkou bodů uvedených v článku VI. oddílu A bod 5) písm. a) až písmeno c).
  5) Bližší podmínky výkonu rybářského práva (dále jen „BP“) a podmínky odlovu ryb na VP schválené územní konferencí SÚS na rybářských revírech a VP vložených do společného rybolovu musí MO v popisech respektovat. Nově vkládané rybářské revíry a VP a jejich zásadní změny podléhají schválení VÚS. Za znění BP a podmínek odlovu ve VP a jejich soulad s platnou legislativou zodpovídá uživatel rybářského revíru nebo provozovatel VP.
  6) Pro výkon rybářského práva na rybářských revírech nebo VP ve společném rybolovu platí územní povolenka k rybolovu, celosvazová a celorepubliková povolenka platná na všech rybářských revírech
  2
  poskytnutých do celosvazového rybolovu v rámci ČRS; pro VP stanoví provozovatel navíc podmínky pro vydání oprávnění k odlovu ryb na udici, popřípadě vydá další upřesnění provádění odlovu ryb na udici.
  7) Pokud MO v průběhu své existence přišla o všechny rybářské revíry nebo VP, které byly dříve vloženy do společného rybolovu a není schopna zajistit náhradu, může ve společném rybolovu fungovat i nadále, jestliže odvede každoročně k datu 31. prosince za každého člena, na kterého se vztahuje brigádní povinnost, od dovršeného 18 roku věku příspěvek na zarybnění ve výši 300 Kč; po splnění této podmínky mohou být MO vydány územní, celosvazové i celorepublikové povolenky. Výše odvodu bude vypočtena na základě předloženého seznam členů MO ve věku 18 roků včetně a při hospodářském vypořádání (dále také HV) bude MO vystavena faktura.
  8) Členům ze samostatně hospodařících MO může být vydána pouze povolenka hostovská (č.19, 29) na revír pouze té MO, která povolenku vydala, a to za cenu územní roční povolenky pro dospělé nebo povolenka krátkodobá (třídenní nebo desetidenní). Ze získaných prostředků odvede MO 50 % do rozpočtu společného rybolovu. Celorepubliková, celosvazová, ani územní roční povolenka nesmí být členovi samostatně hospodařící MO vydána.
  9) MO samostatně hospodařící, které vložily do společného rybolovu rybářské revíry na hlavním toku Labe, mají nárok na povolenky opravňující vlastní členy k výkonu rybářského práva na celém toku Labe spadajícím do území Středočeského kraje v rámci SÚS. Na úlovkový lístek se pro tyto účely vylepí povolenka č. 17 a k ní dodatková povolenka č. 90.
  II. Zásady platné pro MO mající revír místního významu (dále jen „RMV“)
  1) MO, které hospodaří na rybářských revírech nebo VP vložených ke společnému rybolovu mohou mít výjimečně RMV.
  Musí přitom splňovat tyto podmínky:
  a) Vložit do společného rybolovu minimálně 70 % obhospodařovaných rybářských revírů nebo
  VP.
  b) Zbývající část maximálně však 15 ha mohou vyčlenit jako RMV. Rozloha 15 ha nemusí být
  zachována, pokud po zřízení RMV dojde k jejímu navýšení např. hospodářskou těžbou
  pronajímatele; i v takovém případě však musí být splněna podmínka podle písmene a), v opačném
  případě rozhodne MO o dalším využití v souladu s tímto Statutem.
  c) RMV musí být fyzicky i evidenčně oddělen od rybářských revírů a VP vložených do společného
  rybolovu.
  d) Revírem místního významu nesmí být vodní toky (řeky a potoky).
  2) Na RMV se vydává samostatná povolenka; neplatí na nich územní, ani celosvazová a celorepubliková povolenka.
  3) Cenu povolenky určuje MO, dle vlastní kalkulace.
  Náklady na zarybnění, ostrahu a režii hradí na RMV plně ze svého rozpočtu.
  Cena povolenky na RMV musí být shodná pro všechny členy sdružených MO, tzn. bez dalších poplatků (např. brigády apod.), které jsou již v kalkulaci ceny povolenky.
  4) Evidence úlovků dosažených na RMV: počty povolenek s úlovky, bez úlovků a sumární data o úlovcích na jednotlivých rybářských revírech RMV předávají MO s RMV v elektronické podobě sumárně k datu 31. ledna (nebo dle aktuálních termínů v návaznosti na celkové zpracování úlovků v ČRS) nebo MO předá úlovkové lístky na RMV k sumarizaci dle organizačních pokynů SÚS obdobně jako úlovkové lístky z ostatních druhů vydávaných povolenek; v takovém případě za jejich zpracování uhradí částku 10 Kč za kus.
  5) MO při zarybňování rybářských revírů a VP či jejich částí, vložených do společného rybolovu, nahlásí na SÚS místo a čas vysazování nejpozději 24 hod. před vysazováním ryb; to neplatí v případě, že je násada
  3
  zajišťována prostřednictvím SÚS. VÚS může provést prostřednictvím pověřené osoby namátkovou kontrolu zarybňování.
  Při nesplnění uvedené oznamovací povinnosti nemá MO nárok na proplacení vysazených ryb; o proplacení může ve zvlášť odůvodněných případech rozhodnout VÚS.
  III. Práva a povinnosti organizačních jednotek SÚS ve společném rybolovu
  A. Územní konference SÚS
  1) Schvaluje na návrh VÚS Statut společného rybolovu na rybářských revírech a VP provozovaných v SÚS; BP a podmínky odlovu na VP a jeho změny.
  2) Na návrh VÚS stanoví cenu územních povolenek. Pravomoc rozhodnout o ceně územních povolenek může územní konference SÚS v období mezi konferencemi delegovat na VÚS.
  3) Rozhoduje o vyloučení MO ze společného rybolovu (čl. VII. Statutu).
  B. Výbor SÚS
  1) Vede hospodářskou evidenci týkající se rybářských revírů a VP a zajišťuje administrativu ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy.
  2) Vede oddělenou účetní evidenci o finančních prostředcích společného rybolovu.
  3) Dle dodaných úlovkových lístků nebo elektronických dat z MO provádí za SÚS sumarizaci úlovků a zpracování statistiky. S výsledky neprodleně po zpracování seznamuje MO.
  4) Provádí spolu s MO na podzim HV společného rybolovu, dle platných zarybňovacích plánů, kalkulačních listů a rozpočtu společného rybolovu.
  5) Schvaluje BP na rybářských revírech a podmínky odlovu na VP ve společném rybolovu, kde je jejich uživatelem nebo provozovatelem SÚS a jejich změny.
  6) Zastupuje zájmy SÚS při jednání s orgány státní správy a samosprávy. Pokud MO požádá o spolupráci, pomáhá či zastupuje MO ve sporech či jednáních týkajících se rybářských revírů a sportovního rybolovu. Za tím účelem zabezpečuje odbornou, poradenskou a právní službu, spolupracuje s MO při vymáhání škod vzniklých v rybářských revírech nebo VP v rámci SÚS.
  7) Zabezpečuje pro MO potřebné tiskopisy (povolenky, přehledy o úlovcích apod.).
  8) Dle vývoje tržních cen na trhu je VÚS svým usnesením zmocněn upravit proplácenou cenu kapra, popřípadě jiného druhu ryby pro účely HV o +- 5 Kč.
  C. Místní organizace
  4
  1) Provádí zarybnění rybářských revírů a VP dle stanoveného zarybňovacího plánu a kalkulačních listů. MO, které mají vlastní hospodářskou výrobu, při plnění zarybňovací povinnosti rybářských revírů a VP ve společném rybolovu z této činnosti, jsou povinny oznamovat termíny vysazování ryb s uvedením konkrétního místa a času na sekretariát SÚS minimálně 7 dní předem, a to elektronicky. Prostřednictvím pověřených osob může SÚS provádět namátkové kontroly. Pokud MO neučiní oznámení, nebude násada vysazených ryb při HV proplacena z prostředků SÚS; to neplatí, pokud MO požádá o proplacení a hodnověrně odůvodní nenahlášení termínu vysazování a VÚS toto proplacení schválí. Oznamovací povinnost se nevztahuje na vícezarybnění vysazené MO nad rámec zarybňovací povinnosti z prostředků MO. Prostřednictvím pověřených osob může SÚS provést i namátkovou kontrolu u vysazení z nákupu u MO, které nemají RMV ani vlastní výrobu.
  2) MO, které vložily své revíry nebo VP do společného rybolovu, bude při HV proplacena cena maximálně 57 Kč za kg kapra z nákupu doloženého fakturou. Za kapra vysazeného z vlastní výroby bude proplaceno 57 Kč za kg, a to na základě podepsaného násadového listu členem hospodářského odboru SÚS nebo osoby pověřené namátkovou kontrolou. Průměrná kusová hmotnost kapra (3-4letého) propláceného pro splnění zarybňovací povinnosti do sdružených revírů a VP bude akceptována od 1,3 kg/ks. Toto neplatí v případě vysazení nad rámec zarybňovací povinnosti hrazené z prostředků MO.
  3) Členská schůze MO schvaluje BP a podmínky odlovu na VP pro příští rok na rybářský revír a VP, kde je jeho uživatelem nebo provozovatelem VP a sděluje je SÚS nejpozději do 31. května stávajícího roku, přičemž u rybářských revírů a VP vložených do společného rybolovu akceptuje obecné BP a podmínky odlovu na VP schválené územní konferencí SÚS.
  4) Výbor MO jedná s orgány státní správy a samosprávy ve věcech týkajících se MO, rybářského práva aj. Ve věcech společného rybolovu jedná ve spolupráci s SÚS. Výbor MO zajišťuje administrativní styk s organizačními jednotkami ČRS.
  5) Vede ekonomickou, účetní a hospodářskou evidenci dle zákonných a interních norem ČRS.
  6) Prodává povolenky ve smyslu Statutu a vede evidenci o jejich prodeji.
  7) Provádí sumarizaci úlovků dle organizačních pokynů SÚS. Předává úlovkové lístky, případně elektronická data, k sumarizaci úlovků dle organizačních pokynů SÚS.
  8) Zajišťuje ochranu rybářských revírů a VP členy rybářské stráže (dále jen RS) a osobami pověřenými k provádění kontrol a odpovídá za řádné označení rybářských revírů a VP včetně chráněných rybích oblastí.
  (9) Odvádí nejpozději k datu HV platbu ve výši 50 % hodnoty objednaných členských známek pro dospělé, mládež i děti na následující rok.
  IV. Zásady prodeje povolenek
  1) MO, které nehospodaří na RMV, mají nárok na zlevněné místní povolenky na revíry obhospodařované MO. Počet místních povolenek vydaných MO za zvýhodněnou cenu odpovídá 10 % z počtu prodaných ročních územních, celosvazových a republikových povolenek v minulém roce. Pravidla pro vydávání zlevněných místních povolenek si stanovuje MO usnesením členské schůze na návrh výboru MO.
  2) Ceny územních povolenek pro nečleny ČRS stanoví územní konference SÚS. Pravomoc rozhodnout o ceně těchto územních povolenek může územní konference SÚS delegovat na VÚS.
  3) MO může poskytovat slevy ze stanovených cen povolenek. Vzniklý rozdíl uhradí z vlastních zdrojů.
  5
  4) Ceny povolenek na rybářské revíry, které nejsou vloženy do společného rybolovu, stanoví MO, která je jejich uživatelem.
  V. Zásady hospodářského vypořádání u MO sdružených ve společném rybolovu
  1) MO je povinna odvést do 31. května běžného roku zálohu na tržbu za prodané povolenky. Výpočet zálohy vychází z HV předchozího kalendářního roku a činí 70 % z celkové částky za prodané povolenky (po odečtení násad a režie dané kalkulačními listy). Na tuto částku vystaví SÚS počátkem roku pro MO zálohovou fakturu se splatností ke dni 31. května. Konečné vyúčtování provede VÚS při HV ve IV. čtvrtletí současně s kontrolou plnění zarybňovacího plánu podle násadových listů a faktur.
  2) Celosvazové a republikové povolenky: Za výdej celosvazových a republikových povolenek, za práce spojené s evidencí a kontrolou sumářů úlovkových lístků a za jejich včasné předání na SÚS k dalšímu zpracování přísluší MO 50 Kč za každou vydanou povolenku. Při HV bude MO vyplacena celá částka. V případě nesprávně zkontrolovaných nebo pozdě odevzdaných úlovkových lístků bude adekvátní část poskytnuté odměny odečtena při následujícím HV.
  3) Územní povolenky: MO jsou povinny předávat VÚS zpracovaná data elektronicky. Za výdej územních povolenek, za práce spojené s evidencí, elektronickým zpracováním úlovkových lístků a včasné předání výsledků na SÚS přísluší MO 50 Kč za každou vydanou povolenku. Při HV bude MO proplacena celá částka. Pokud MO neprovede elektronické zpracování úlovkových lístků nebo je zpracuje chybně, bude za každý řádně nezpracovaný úlovkový lístek při následujícím HV odečtena z režie částka 10 Kč za kus.
  Za výdej povolenky pro nečleny si MO ponechá 10 % z ceny vydané povolenky.
  Za výdej hostovské povolenky (č.19, 29) členům ze samostatně hospodařících MO si vydávající MO ponechá 50 % z ceny vydané povolenky.
  4) K HV předloží MO v případě vysazení ryb z vlastní výroby podepsaný násadový list členem hospodářského odboru SÚS nebo osobou pověřenou namátkovou kontrolou.
  V případě nákupu ryb předloží MO fakturu a dodací list.
  5) Finanční výsledek společného rybolovu schvaluje VÚS a současně rozhoduje o způsobu naložení s přebytkem nebo o řešení ztráty včetně stanovení výše příspěvku na nájemné (pachtovné) MO.
  6) Při nesplnění zarybňovací povinnosti některého rybářského revíru či nesplnění výše kalkulačního listu u VP budou ušetřené náklady na zarybnění převedeny do rezervního fondu. V průběhu příštího roku musí být dluh vyrovnán a bude při HV proplacen, jinak propadá.
  7) Prostředky získané jako náhrady škod způsobených na rybách v rybářských revírech budou použity na znovu zarybnění poškozených rybářských revírů po odečtení nutných nákladů vynaložených na vymožení této pohledávky.
  VI. Organizační záležitosti
  A. Ochrana revírů
  1) Člena RS navrhuje na rybářské revíry a VP, na nichž hospodaří příslušná MO, která je jejich uživatelem nebo provozovatelem. Členy RS ustanovují do funkce úřady obcí s rozšířenou působností. Osoby pověřené kontrolou dodržování pravidel na VP provozovaných v režimu rybníkářství pověřuje provozovatel na základě písemného pověření.
  6
  2) Na každý vložený rybářský revír a VP do společného rybolovu umožní MO ustanovení do funkce RS nebo pověření kontrolou VP osoby, které doporučí VÚS. Činnost člena RS s rozšířenou působností, kterou doporučil VÚS, je plně hrazena z rozpočtu SÚS.
  3) Za ochranu rybářských revírů a VP vložených do společného rybolovu náleží MO náhrada. O tuto náhradu bude MO při HV navýšena režie ve výši ceny územní mimopstruhové (dále jen MP) povolenky na daný kalendářní rok pro přiznaný počet členů RS stanovený dle jednotného koeficientu dle počtu vložených ha a km:
  MP revíry: 1 ha (dle dekretu) x 0,1 = počet RS
  1 km toku (dle dekretu) x 0,2 = počet RS
  MP VP: 1 ha výměry x 0,1 = počet RS
  P revíry: 1 ha (dle dekretu) x 0,5 = počet RS
  1 km toku (dle dekretu) x 0,05 = počet RS
  P VP: 1 ha výměry x 0,5 = počet RS
  Výsledek výpočtu je vždy zaokrouhlen na min. 2 členy RS. V případě výsledku rovnajícímu se více než 2, bude zaokrouhlováno dle matematických metod.
  Ustanovení vyššího počtu členů RS je plně v kompetenci MO, stejně tak jako odměna pro ně. Rozdělení náhrad mezi jednotlivé aktivní členy RS je plně v kompetenci MO.
  4) Za výkon funkce náleží hospodáři a jeho zástupci ustanovenými do funkce příslušným kompetentním orgánem státní správy rybářství (Krajským úřadem apod.) nebo provozovatelem VP územní MP povolenka k rybolovu. O její úhradu navyšuje SÚS při HV MO režii ve výši ceny 2 kusů územních povolenek.
  5) K vyhlášení zákazu rybolovu nebo omezení na rybářských revírech nebo VP je oprávněn hospodář MO:
  a) týden po vysazení násady ryb (netýká se vodních toků),
  b) nejvýše 7 dní z jiných oprávněných důvodů (např. pořádání závodů) nebo
  c) na dobu neurčitou z důvodu nenadálé události (např. havárie, úhyn ryb, náhlý nedostatek
  vody).
  Termín doby zákazu rybolovu podle písmena a) je MO povinna elektronickou cestou oznámit sekretariátu SÚS nejpozději 24 hodin před vysazováním, podle písmena b) nejméně 7 dní předem a podle písmena c) do 24 hodin od nenadálé události, jinak nelze toto opatření považovat za platně vyhlášené.
  B. Duplikáty povolenek
  1) V případě, že členovi MO byla odcizena povolenka nebo došlo k jejímu zničení prokazatelně bez viny držitele, může být vydán duplikát. Ten vystaví MO, která vydala povolenku původní, a to za poplatek 10 % ceny původní povolenky. Poplatek zůstává vydávající organizaci.
  Při ztrátě nebo zničení povolenky vlastní nedbalostí může být vydána pouze povolenka nová při úhradě plné ceny.
  2) Důvod a okolnosti ztráty či zničení povolenky je povinen prokázat její držitel. Doklady potřebné k vydání duplikátu se předkládají nejpozději ke dni zúčtování povolenek SÚS. V případě povolenek územních a nečlenských ke dni HV.
  3) Dokladem opravňujícím k vydání duplikátu je v případě odcizení nebo zničení povolenky pouze protokol od Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru.
  7
  C. Storna povolenek
  1) Chybně vyplněné či jakýmkoli jiným způsobem znehodnocené povolenky musí být předloženy ke stornování SÚS (celorepublikové a celosvazové nejpozději ke dni jejich zúčtování, územní ke dni HV) jinak budou připsány k tíži MO.
  2) Spolu se znehodnocenou povolenkou zasílá MO zápis dozorčí komise MO.
  VII. Závěrečná ustanovení
  V případě nesplnění některé z povinností tohoto Statutu ze strany MO může VÚS podat územní konferenci SÚS návrh na vyloučení MO ze společného rybolovu.
  VIII. Platnost a účinnost
  Tento Statut je platný dnem jeho schválení územní konferencí SÚS dne 21. 10. 2021 v Průhonicích a je účinný od 1. 1. 2022.